CDA beschouwing op de gemeentebegroting 2019

We kunnen constateren dat het financieel goed gaat met onze gemeente, bijvoorbeeld een ratio weerstandsvermogen van ver boven de 1, een teruglopende schuldenlast en zelfs structurele ruimte voor nieuw beleid. 

Naast de begroting ligt ook een globale uitwerking voor van het Hoofdlijnen- akkoord, de Uitvoeringsagenda, waarvoor in de begroting structureel € 500.000 wordt vrijgemaakt. Het betreft met name een procesbeschrijving en aankondiging van de startnotities die we in 2018 en 2019 tegemoet kunnen zien. Vanuit de kernwaarden van het CDA en samen met de signalen uit de samenleving, hebben wij daar een heldere visie op. De CDA fractie ziet uit naar de inhoudelijke debatten over deze belangrijke onderwerpen. Ter voorbereiding op de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda vraagt het CDA nadrukkelijke aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen binnen de verschillende thema’s: 

-Prettig en veilig wonen
-Iedereen doet mee
-Economie en verduurzaming

Voor de gehele algemene beschouwing van de CDA-fractie kunt u HIER KLIKKEN!

CDA vraagt aandacht voor risico's energietransitie

Meer aandacht voor mogelijke risico’s energietransitie

Anne Volkers:

Anne Volkers:

'Mogelijke risico's onder ogen willen zien!'

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft donderdag jl.” unaniem ingestemd met een voorstel van de CDA-fractie om mogelijke risico’s die samenhangen met de energietransitie, waaronder eventuele risico’s m.b.t. de aardwarmteprojecten, aandacht te geven inhet Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan. Als groot voorstander van aardwarmteprojecten en andere alternatieven voor duurzame energie vindt het CDA ook dat we ons bewust moeten zijn van de mogelijke risico’s van deze nieuwe energievoorzieningen.
Omdat mogelijke risico’s die samenhangen met de energietransitie en met de boringen naar aardwarmte niet (voldoende) in het ontwerp Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019-2022 zijn opgenomen, hebben wij een amendement op de zienswijze op deze plannen ingediend.
Daarmee wordt de zienswijze, die gestuurd wordt naar het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden, aangevuld met het voorstel om mogelijke risico’s die samenhangen met de energietransitie aandacht te geven in het Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan.
De reden hiervoor is dat de energietransitie in de afgelopen jaren in een stroomversnelling is gekomen en die transitie hoogstwaarschijnlijk in de komende jaren in een hoog tempo zal doorzetten.
Daarnaast wordt er, in het kader van de verduurzaming van de warmtevoorziening, de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van lokale en regionale warmtenetten. En vindt uitbreiding plaats van aardwarmteprojecten.
Wat de effecten daarvan zijn weten we niet, maar helemaal risicoloos is het ook niet. Denk hierbij aan de kwetsbaarheid van gebouwen bovengronds op constructieve schade, de gevolgen van eventuele bodemdaling en van de kwaliteit van het grond- en drinkwater door boringen naar aardwarmte.
De CDA-fractie heeft daarbij duidelijk aangegeven vóór energietransitie en uitbreiding van aardwarmteprojecten en warmtenetten te zijn. De aanvulling in de zienswijze is volstrekt niet bedoeld om hiertegen dwarshout op te werpen. Maar we moeten en willen onze ogen niet sluiten voor mogelijke specifieke risico’s die hieraan zijn verbonden.

Klik HIER voor het amendement van het CDA (bijlage)


CDA wil meer openbare toiletten

CDAPN wil meer openbare toiletten in de gemeente

Het CDA vindt dat er meer schone en veilige toiletten in de gemeente moeten komen die openbaar en toegankelijk zijn. Daarom laat de CDA-fractie van Pijnacker-Nootdorp een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om meer openbaar toegankelijke toiletten te realiseren, zoals in winkels, winkelcentra, parkeergarages, openbare gebouwen, bibliotheek e.d.
Uit het onderzoek moet blijken hoe het is gesteld met de vraag naar en het aanbod van openbaar toegankelijke toiletten, hoe vraag en aanbod zo effectief mogelijk op elkaar kan worden afgestemd, wat daarbij de randvoorwaarden zijn, (zoals bijvoorbeeld de financiering, bemensing, schoonmaak en dergelijke). en op welke wijze openbare toiletten eenvoudig te vinden zijn.
Het CDA streeft naar maximaal 500 meter tussen de openbare toiletten zodat iemand maximaal 250 meter (5 minuten) hoeft te lopen naar een openbaar toegankelijk toilet.

Het CDA wil hiermee tegemoet komen aan een breed gedragen wens van inwoners van onze gemeente. Niet alleen kinderen en ouderen, maar ook vele anderen met maag-, darm- en continentieproblemen.
Daarmee lost het CDA ook één van zijn beloftes uit het CDA-verkiezingsprogramma in.

CDA fractie heeft de taken goed verdeeld

CDA-fractie heeft taken goed verdeeld

Janneke Verwijmeren (fractievoorzitter)

De CDA-fractie heeft de taken goed verdeeld. In een uitgebreide sessie heeft de fractie, onder leiding van fractievoorzitter Janneke Verwijmeren, aandacht besteed aan de verschillende taakgebieden. Met elkaar zijn de taken verdeeld en is het eerste en tweede woordvoerderschap over de onderwerpen ook vastgesteld. Op deze website kunt u deze taakverdeling terug vinden op de fractiepagina. U komt daar door HIER te klikken!

Ook heeft onze wethouder Frank van Kuppeveld een persoonlijk woord op deze website geplaatst. Ook is zijn wethouders portefeuille binnen het College van B&W nader toegelicht. U kunt deze informatie terugvinden op de zogenaamde wethouderspagina en u komt daar door HIER te klikken.

Standpunt CDA-fractie over houtstookoven in Pijnacker

‘Verzoek CDA tot second opinion effecten houtstookinstallatie’

In de Telstar van 6 juni jl. stond een artikel met de titel ‘Raad neemt onuitvoerbare motie aan’ . Ook was een ingezonden brief over hetzelfde onderwerp opgenomen. Beide teksten waren van de heer Voerknecht. Zij waren voor de CDA-fractie aanleiding om in een reactie meer duidelijkheid te verschaffen over het standpunt van het CDA, de inhoud en de intentie van de motie.


Donderdag 31 mei heeft de CDA-fractie, naar aanleiding van de geplande houtstookinstallatie aan de Molenlaan in Pijnacker, een breed gesteunde motie ingediend met het verzoek een ‘second opinion’ te laten uitvoeren. Deze motie werd aangenomen met 20 stemmen voor en 10 tegen.

Tijdens het debat een week eerder over de geplande houtstookinstallatie had de CDA-fractie aangegeven dat de raad werd geconfronteerd met veel en vooral ook tegenstrijdige informatie van verschillende bronnen (die bronnen waren voornamelijk belanghebbenden, zoals de initiatiefnemers van de houtstookoven, omwonenden en maatschappelijke organisaties). Ook het college kwam vervolgens met informatie en een reactie op ingezonden stukken. Het college gaf eerder al aan de commotie in de samenleving rondom dit onderwerp niet te hebben voorzien. Vele fracties, waaronder ook het CDA, vinden dat de communicatie van de verschillende partijen beter had gemoeten en dat het inlevingsvermogen hier en daar onvoldoende is geweest. Het CDA heeft daarbij ook aangegeven dat niemand ondernemers kwalijk kan nemen dat zij van subsidies gebruikmaken om te proberen een bijdrage te leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Niet alleen de hoeveelheid informatie, maar de tegenstrijdigheden daarin, de partijdigheid in de berichtgevingen over de installatie-eisen, de mate van duurzaamheid en de risico’s voor de volksgezondheid maakten het onmogelijk om als raad feiten van aannames en veronderstellingen te onderscheiden. Dit bemoeilijkt het voor een raad om een inhoudelijk debat te kunnen voeren. Daarnaast vernamen wij van collega’s in andere gemeenten, bij de provincie en landelijk, dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de mate waarin een houtstookinstallatie een bijdrage kan leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Dit alles heeft de fractie van het CDA doen besluiten om in de lijn van haar betoog het college op te roepen om in overleg met de raad, door een onafhankelijke onderzoeker een onderzoeksrapport te laten opstellen, met als doel:

- het op korte termijn al dan niet wegnemen van de zorgen met betrekking tot de gezondheidsrisico’s,

- het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsrisico’s, milieu-effecten en mate van duurzaamheid op de lange termijn ten behoeve van nog te ontwikkelen beleid.

Op dit moment behandelt een bezwarencommissie de ruim 500 bezwaarschriften tegen de bouw van de houtstookinstallatie en vonden er deze week vier hoorzittingen plaats waar inwoners een toelichting konden geven op hun bezwaarschrift. De behandeling van deze bezwaren bestaat uit een juridische toets op basis van de doorlopen procedures van het bestemmingsplan. Getoetst wordt of de gemeente in alle gevallen rechtmatig heeft gehandeld. Eind juni, begin juli zal deze bezwarencommissie een advies uitbrengen aan het college.

De zorgen die geuit worden door inwoners en de onduidelijkheid bij de raad betreffen met name de gezondheidsrisico’s en het duurzaamheidskarakter van deze houtstookinstallatie. Het is van belang om daarbij de verschillende aspecten goed uit elkaar te houden.

Met betrekking tot de duurzaamheid gaat het hoofdzakelijk om de vraag of het aangevoerde houtafval afkomstig is van FSC-gecertificeerd hout, dus hout dat afkomstig is van duurzaam beheerde bossen? Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat hout het FSC-keurmerk krijgt wanneer de betreffende houtkap gecompenseerd wordt door aanplanting.

Voor de effecten op de gezondheid is het van belang om te weten wat de emissie (uitstoot uit de schoorsteen) is. Deze wordt bepaald door de kwaliteit van het hout, het verbrandingsproces en de kwaliteit van de filtersystemen. Vervolgens is het belangrijk om te weten wat de immissie is (de concentratie van onder andere fijnstof op plekken waar mensen wonen). Deze concentratie is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tot slot moet worden vastgesteld wat de risico’s zijn voor de volksgezondheid bij blootstelling aan deze concentraties.

Alleen met deze goed onderbouwde en verifieerbare gegevens kan de raad haar kaderstellende en controlerende taak goed uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als uitgangspunt voor nog te ontwikkelen (duurzaamheid)beleid.

De fractie van het CDA is van mening dat een oproep aan het college om feiten, aannames en emoties van elkaar te onderscheiden, niet afgedaan kan worden als een ’onuitvoerbaar verzoek'. Het college heeft inmiddels aangegeven de onderzoeksopzet en -vragen samen met de raad te zullen oppakken en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit onderzoek in goede samenwerking tot stand komt.

In memoriam oud raadslid Wim van Leeuwen

In Memoriam oud CDA-raadslid Wim van Leeuwen

Donderdagavond (14.06.2018) bereikte mij het bericht dat Wim van Leeuwen is overleden. Een bericht waar ik erg van schrok. Natuurlijk wisten we al dat 5 jaar geleden een tumor in zijn buik was ontdekt maar dat leek redelijk onder controle. Een tijdje geleden verslechterde zijn situatie en bleek die slopende ziekte ook op een andere plaats toegeslagen te hebben. In bijzijn van zijn gezin is hij woensdagmiddag rustig ingeslapen.

In de eerste plaats condoleren wij natuurlijk Willy, zijn kinderen en kleinkinderen van harte met dit grote verlies en wensen hen sterkte in de komende tijd.

Wij, als CDA Pijnacker-Nootdorp, verliezen in Wim een zeer gewaardeerd écht CDA lid. Met het hart op de goede plaats, openstaand voor iedereen die hem om steun of raad vroeg. Wim heeft zich al die jaren met hart en ziel voor het CDA ingezet. Van (toen nog) verkiezingsposters plakken op de borden (heeft hij vele verkiezingen gedaan) tot 12 jaar raadslidmaatschap. Wim gebruikte geen moeilijke woorden. Recht uit zijn hart vertelde hij hoe hij over een raadsvoorstel dacht en juist door die woordkeus was hij altijd heel duidelijk.

Ook de duidelijkheid waarmee hij zijn geloof uitdroeg heeft diepe indruk op mij gemaakt. Hij vond het dan ook niet meer dan normaal dat hij naast het zijn van raadslid ook nog ontzettend veel vrijwilligerswerk deed, zowel op lokaal als regionaal als landelijk niveau. Niet voor niets is hij daarvoor 8 jaar geleden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het CDA verliest in Wim een enthousiast bevlogen CDA-lid met het hart op de goede plaats en zijn hart stond altijd open voor anderen. We gaan Wim zeker heel erg missen.

Namens CDA-bestuur, fractie en leden,

Bob van der Deijl

Klik HIER voor het overlijdensbericht.

Janneke Verwijmeren is de nieuwe fractievoorzitter

Janneke Verwijmeren fractievoorzitter

De CDA-fractie van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp heeft Janneke Verwijmeren gekozen tot fractievoorzitter, als opvolger van Frank van Kuppeveld, die benoemd is als wethouder. Edward de Lanoy is gekozen als vicevoorzitter. Dinsdagavond 24 april jl. heeft de gemeenteraad het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord vastgesteld en zijn er vier wethouders benoemd. Voormalig fractievoorzitter van het CDA, Frank van Kuppeveld neemt zitting in het college, naast Ilona Jense (VVD), Hanneke van de Gevel (EA) en Peter Hennevanger (D66).

Janneke Verwijmeren volgt Frank van Kuppeveld op als fractievoorzitter. Ze was al eerder raadslid voor Pijnacker Nootdorp, van 2010-2014. Naast Janneke Verwijmeren en Edward de Lanoy maken Marjan Schellingerhoudt, Anne Volkers en Janno Meijer deel uit van de fractie.

Het CDA is blij met het voorspoedige en in goede sfeer verlopen proces om tot een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord te komen. Met dit akkoord waarmee de hele raad heeft ingestemd, is door de nieuwe raad richting aangegeven voor de komende vier jaar. Daarbij hebben de afzonderlijke raadsfracties nog voldoende ruimte om een eigen invulling te geven of zaken scherper te stellen. Ook het CDA kan zich goed herkennen in dit akkoord, waarin veel punten van het CDA staan. Zo wil het CDA bouwen voor ouderen en jongeren, met daarbij oog voor de kleinschaligheid van de woonkernen en het behoud van de groene ruimtes. Daarnaast wil het CDA maatwerk in de zorg en extra aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers door o.a. het bieden van respijtzorg. Om tot een duurzamere gemeente te komen, zal samen met ondernemers en inwoners verder naar de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen moeten worden gekeken, zoals bijvoorbeeld aardwarmte. Naast financiële randvoorwaarden bevat het hoofdlijnenakkoord ook voorstellen voor aanpassing van de bestuursstijl. Er zal echt beter en eerder in een proces met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers moeten worden gecommuniceerd. Er zijn te veel voorbeelden waarin dat nog steeds niet goed gaat. Kijkend naar de CDA verkiezingsslogan ‘Samen voor elkaar’ dan is met dit akkoord al een belangrijke eerste stap gezet.

Frank van Kuppeveld onze CDA wethouder

De partijen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zijn het zaterdag 21 april eens geworden over een Hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar. Met het akkoord, onder de titel ‘Verder in verbinding’, wordt voortgeborduurd op het raadsbrede akkoord van de afgelopen vier jaar. Het nieuwe college van B & W krijgt vier wethouders: Ilona Jense-Van Haarst (VVD), Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief), Frank van Kuppeveld (CDA) en Peter Hennevanger (D66).

Bouwen voor senioren en jongeren

CDA-PN wil wonen voor senioren en jongeren beter mogelijk maken

Zoals de afgelopen tijd veelvuldig in de pers te lezen is, is er in Nederland een groot tekort aan betaalbare (sociale en in prijs net daarboven) woningen. Dit heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren, die moeilijker aan een woning kunnen komen. Ook in Pijnacker-Nootdorp is dit het geval. In de gemeenteraad is met steun van het CDA recent ook besloten om de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verlagen, om zo de woningcorporaties de mogelijkheid te bieden meer sociale huurwoningen te bouwen. Voor jongeren geldt vaak dat ze op de fiets naar het centrum van een van onze dorpen kunnen rijden en de locatie van de nieuwe woning is dan niet zo’n probleem, maar voor senioren is bouwen in het centrum van belang. Senioren moeten eenvoudig naar winkels en andere voorzieningen kunnen lopen. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, pleit het CDA daarom om bepaalde locaties in het centrum van Pijnacker en Nootdorp daarom te gebruiken voor woningen voor senioren (huur en koop). Het betreft in Pijnacker de oude Stanislaslocatie, dicht bij het centrum/ De Ackershof. In Nootdorp gaat het om de oude brandweerkazerne, dicht bij De Parade. De locatie van de oude brandweerkazerne in Nootdorp is vorig jaar ook genoemd als locatie voor een mogelijke nieuwe VMBO school, maar dat is voor het CDA onbespreekbaar. Het CDA heeft toen tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat de verkeerssituatie en mogelijke impact op de omgeving/ bewoners eerst breed onderzocht en gedragen moesten worden in overleg met omwonenden. Daar was in de Raad geen meerderheid voor. Het CDA hoopt dat we in de komende jaren zowel op de oude Stanislaslocatie als op de locatie van de oude brandweerkazerne betaalbare woningen voor senioren kunnen realiseren en op diverse andere locaties in onze gemeente ook voor jongeren.

Aansturing van Avalex anders inrichten

Aansturing Avalex

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vastgesteld.
De wijziging betreft vooral een aanpassing aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierdoor is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex een collegeregeling geworden. In samenhang daarmee is besloten tot uittreding van de gemeenteraad als deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling Avalex 2018. Bovendien wordt Avalex omgevormd tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Toelichting
De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tot doel om op korte termijn te komen tot het verbeteren van de huidige aansturing, in vakjargon “governance”, van Avalex.
Met de aangenomen wijzigingen voldoet de GR weer aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en er sprake is van een heldere scheiding van rollen tussen colleges en raden. Bovendien komt er een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarschap terwijl de bestuurlijke drukte, door de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie, afneemt.

Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een ‘lichte’ samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid voor bedrijfsvoering en uitvoerende taken. Afvalinzameling leent zich, gelet op het uitvoerende karakter, bij uitstek om in een bedrijfsvoeringsorganisatie te worden ondergebracht. Een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een ongeleed bestuur. Het bestuur bestaat uit één collegelid per deelnemer en vervult de eigenarenrol. De portefeuillehouders afvalinzameling hebben in beginsel geen zitting in het bestuur. Zij hebben zitting in het opdrachtgeversoverleg. De insteek is om hiermee een duidelijke rollenscheiding te bewerkstelligen en de bestuurlijke drukte te verminderen. 2. Er zijn geen raadsbevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling overgedragen Daarom is het noodzakelijk dat de raad als deelnemer uit de GR treedt. De raad blijft uiteraard kaders stellen ten aanzien van de uitvoering van de afvalinzameling, onder andere door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening en beleidsnota’s zoals 'Grip op grondstoffen'.

De wijziging van de GR vloeit voort uit het besluit dat de gemeenteraad in december vorig jaar heeft genomen over de toekomstige aansturing (governance) van Avalex.

Toen is besloten dat een impactanalyse zal worden uitgevoerd die moet leiden tot een nota van uitgangspunten over een keuze tussen de volgende zes opties.
a) voortzetting van de gewijzigde GR 2018 (zie bovenstaand)
b) verzelfstandigen, c) omvormen, d) verbreden, e) aansluiten, f) uitbesteden.

De nota van uitgangspunten, die uiterlijk op 1 juni 2018 moet worden vastgesteld, bevat de uitgangspunten waaraan het go/no go besluit over de 6 opties dient te voldoen; uiterlijk op 1 november 2018 moet een go/no go besluit over de toekomstige aansturing van Avalex worden genomen door de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten;

CDA-standpunt
Wij kunnen ons vinden in de wijziging van de Gemeenschappelijk regeling Avalex. Niet alleen omdat die nu aan de WGr voldoet, maar vooral omdat dit de aansturing eenvoudiger en transparanter maakt.

En omdat de wijziging een logisch vervolg is op het besluit van december vorig jaar over de aanpassing van de aansturing van Avalex. Bovendien vinden wij dat de aansturing beter en bedrijfsmatiger moet en kan. Met de vorming van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt een eerste stap in die richting gezet.
Daarom willen we zo snel mogelijk de resultaten van de impactanalyse en nota van uitgangspunten voor het maken van een goede keuze uit de 6 opties. En daarmee een definitieve keuze maken voor meest optimale bedrijfsmatige aansturing van Avalex.

Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Beleidsnota Toezicht en Handhaving

Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de beleidsnota Toezicht en Handhaving voor de komende vier jaren vastgesteld. In deze beleidsnota wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente, samen met bewoners en bedrijven, het toezicht op en de handhaving van een groot aantal regels in de fysieke leefomgeving (bouw/ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten) wil bewerkstelligen.

De gemeente heeft hierbij de volgende doelen:
• voorkomen dat regels worden overtreden;
• beëindigen van overtredingen of afwijkingen van regels;
• ongedaan maken van de gevolgen van overtreding of afwijking van regels;
• dat bij voortdurende overtreding of afwijking de overtreder een sanctie krijgt opgelegd.

Ook deze beleidsnota voor de komende jaren zal in een Uitvoeringsplan worden uitgewerkt. Vóór eind maart zal het Handhavingsuitvoeringsprogramma Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 worden opgesteld en worden aangeboden aan de gemeenteraad.

CDA-standpunt
We zijn het eens met de voorgenomen beleid op het gebied van toezicht en handhaving. Ook geeft de nota duidelijkheid over wat de gemeente van plan is. Uiteraard kijken we scherp naar de uitwerking hiervan in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018.

Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Integraal Veiligheidsprogramma

Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2018-2022

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is het Integraal veiligheidsplan voor de komende vier jaren vastgesteld. In het beleidsplan zijn drie nieuwe prioriteiten voor het veiligheidsbeleid geformuleerd:

1. veilige en leefbare wijken en kernen;
2. verminderen (jeugd)overlast, alcohol- en drugsgebruik;
3. ondermijning.

Naast deze prioriteiten zijn acht aandachtsgebieden vastgesteld waarop de gemeente het veiligheidsniveau wil vasthouden en de lopende aanpak wil voortzetten. Waar nodig wordt in de komende 4 jaren gaandeweg de aanpak aangescherpt. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:

1. veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen;
2. veilige evenementen;
3. verkeersveiligheid;
4. brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing;
5. polarisatie en radicalisering;
6. veilige Publieke Taak;
7. informatieveiligheid;
8. bestuurlijke en ambtelijke integriteit.

Dit plan, dat de hoofdlijnen bevat van het integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren, zal worden uitgewerkt in meerjarige uitvoeringsplannen, respectievelijk voor de periode 2018- 2019 en 2020-2022. Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018-2019 zal nog vóór de verkiezingen op 21 maart 2018. beschikbaar komen.

CDA-standpunt
Het veiligheidsbeeld is gelukkig over het algemeen redelijk positief. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Overlast, vandalisme en inbraken zijn nog steeds een bron van zorg.
Daarom is het van belang dat er ook de komende 4 jaren fors op de aanpak van criminaliteit en onveiligheid wordt ingezet.
Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 biedt overigens hiervoor voldoende aanknopingspunten. Maar in dit veiligheidsplan ligt het accent vooral op preventie. Dat is op zich prima, want voorkomen is beter dan genezen.
Maar wij vinden dat voor een effectieve en doelmatige aanpak het nodig is dat zowel de preventie als de opsporing en vervolging op een hoger niveau komt en beide beter op elkaar laten aansluiten.
Verder vinden wij dat veiligheid een kerntaak is van de overheid.
Burgers en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat op preventie, maar zij moeten wel kunnen rekenen op de gemeente, politie en justitie als dat nodig is.
Daarom wil het CDA een actief optreden door de gemeente en haar partners in veiligheid. In het moet een concrete uitwerking komen van een proactieve regierol van de gemeente en een verdere professionalisering van veiligheid in de gemeente.

Met de 3 gekozen prioriteiten zijn we het helemaal eens, mits de georganiseerde en drugsgerelateerde criminaliteit er ook onder valt.

Omdat cybercrime en fraude geen prioriteit zijn maar wel aandacht verdienen, willen wij ook dat de aanpak hiervan in het uitvoeringsplan is opgenomen.

In het kader van samen doen hechten wij eraan dat ook de komende 4 jaar er goed overleg met ondernemers plaatsvindt, vooral m.b.t. de aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen en dat burgerinitiatieven, zoals wijktoezicht en app-groepen worden ondersteund en bevorderd.

Gezien de wisselwerking en de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals zorg jeugdbeleid e.d., is het van belang dat in een vroeg stadium wordt bezien of en, zo ja, welke effecten beleidsplannen, ruimtelijke- en bouwplannen hebben op veiligheid. Gevraagd is om dit te betrekken bij de opstelling van het uitvoeringsplan en een zogenoemde Veiligheidseffectrapportage in te voeren en toe te passen.

In een mede door het CDA ingediende en unaniem aangenomen motie wordt het college verzocht om in het Uitvoeringsplan Veiligheid nadrukkelijk ook het COC te benoemen als belangrijke partner in het gemeentelijk Veiligheidsbeleid.


Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Staat u sympathiek tegenover het CDA, maar vindt u lid worden van het landelijke CDA net een stap te ver gaan? U kunt ook donateur worden van het CDA in Pijnacker-Nootdorp tegen een minimale bijdrage van € 10,-- per jaar, zogenaamd tientjes-lid. Kijk onder de button BESTUUR voor meer informatie.